Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw regulują następujące akty prawne:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.),
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. MS z 2003r. Nr 5, poz. 22 ze zm.)

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim przyjmuje i wysyła korespondencję za pośrednictwem biura podawczego funkcjonującego w sądzie. Pisma składane są bezpośrednio przez osoby zainteresowane, bądź za pośrednictwem poczty. Na żądanie osoby składającej pismo, pracownik upoważniony do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii. Pracownik przyjmujący korespondencję po opatrzeniu jej pieczęcią wpływu, rozdziela ją pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz doręcza kierownikom sekretariatów wydziałów i oddziałów za pokwitowaniem. 

Pisma wysyłane przez sąd doręcza się adresatom w kopertach za potwierdzeniem odbioru, które powinny zawierać w szczególności datę doręczenia, nazwę sądu, sygnaturę akt, określenie rodzaju doręczanego pisma i sposobu jego doręczenia. Potwierdzenie odbioru po doręczeniu pisma dołącza się bezzwłocznie do akt sprawy. 

Do sądu skladne są rózne rodzaje pism sądowych: pozwy, wnioski, akty oskarżenia, apelacje, zażalenia, inne pisma. 

Część pism, stosowanych w określonych trybach postępowania sądowego, np. postępowania uproszczonego, należy składać przy użyciu formularzy określonych przepisami prawa. Powyższe formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - dział formularze

Pozostałe pisma składane w postępowaniu sądowym strona może formułować samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika (obrońcę).

Metadane

Data publikacji : 20.04.2015
Data modyfikacji : 01.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Beata Sadoch

Opcje strony

do góry