Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim mogą być wnoszone na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej na adres:
administracja@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
lub za pomocą telefaksu na numer 025-756-49-40, a także ustnie do protokołu.

Skargi wnoszone na piśmie przyjmowane są przez Kierownika Biura Obsługi Interesanta pok. 65. Skargi w sprawach cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich zgłaszane ustnie do protokołu przyjmowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta w pokojach 65 lub 75, zaś w sprawach wieczystoksięgowych przez Kierownika Sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych pok. nr 17.
 

Skargi i wnioski, o których mowa powyżej, są rozpatrywane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

 

Adres Sądu: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 14 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 23)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (tj. Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r., poz. 524.).

W zakresie nieunormowanym w w/w przepisach rozpoznanie skarg i wniosków podlega regułom zawartym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

 

Metadane

Data publikacji : 20.04.2015
Data modyfikacji : 01.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Beata Sadoch

Opcje strony

do góry