Biuletyn Informacji Publicznej Nieodpłatna pomoc prawna - Nieodpłatna Pomoc Prawna - Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Ostatnia aktualizacja strony: 18.01.2019, 13:53

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Poniedziałek, 15 maja 2017

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).
W 2017 roku zostało utworzonych 1525 punktów na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie).

 

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 •   młodzież do 26. roku życia,
 •   osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 •   osoby, które ukończyły 65. lat,
 •   osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 •   kombatanci,
 •   weterani,
 •   zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 •   kobiety w ciąży.


Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:

 •  poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 •  wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 •  pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 •  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 •  prawa pracy,
 •  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 •  prawa cywilnego,
 •  spraw karnych,
 •  spraw administracyjnych,
 •  ubezpieczenia społecznego,
 •  spraw rodzinnych,
 •  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W projektowanym systemie starosta będzie organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie. Gmina i powiat zapewnią zaplecze organizacyjno-techniczne. Z kolei samorządy zawodowe będą zobowiązane do wyłonienia radców prawnych i adwokatów zapewniających obywatelom nieodpłatną pomoc prawną. Przewiduje się, że na każdy powiat przypadnie liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odpowiadająca mnożnikowi określonemu w art. 20 ust. 4 ustawy, z zastrzeżeniem, że powiat będzie powierzał prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 11 ust. 1 ustawy) i spełniającym kryteria określone w art. 11 ust. 6 ustawy, tj.:
 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
 2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2;
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
 • zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 • zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

Wykonywanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – będzie monitorowane przez nałożenie na udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej – obowiązku dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielania pomocy prawnej, a także na starostów obowiązku przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 7 i 12 ustawy).
 

Adresy i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie mińskim: (aktuaizacja na dzień 15 maja 2017r.)


Mińsk Mazowiecki

ul. Przemysłowa 4 - Powiatowy Urząd Pracy

poniedziałek-piątek, godz. 11-15

 

Sulejówek

ul. Armii Krajowej 21 -  budynek Przychodni  Miejskiej nr 2

poniedziałek-piątek, godz. 8-12

 

Mrozy

ul. Adama Mickiewicza 35 -Urząd Miasta i Gminy

wtorek, godz. 12-16

czwartek,  godz. 12-16

piątek, godz. 12-16

 

Cegłów

ul. Kościuszki 4 - Urząd Gminy

poniedziałek, godz. 14-18

środa, godz. 8-12

 

Halinów

ul. Spółdzielcza 1 - Urząd Miejski

wtorek, godz. 16-20

środa, godz. 16-20

czwartek godz. 16-20

 

Stanisławów

ul. Rynek 32- Urząd Gminy

poniedziałek, godz. 9-13

piątek, godz. 9-13

 

Kałuszyn

ul. Pocztowa 1 - Urząd Miejski

wtorek, godz. 9-13

piątek, godz. 11-15

 

Dobre

ul. Kościuszki 1 - Urząd Gminy

środa, godz. 9-13

czwartek, godz. 9-13

 

Jakubów

ul. Mińska 15 - Urząd Gminy

poniedziałek, godz. 13-17

 

Dębe Wielkie

ul. Strażacka 3 - Urząd Gminy

poniedziałek, godz. 9-13

środa, godz. 9-13

 

Siennica

ul. Kołbielska 1- Urząd Gminy

wtorek, godz. 8-12

pt. godz. 8-12

 

Latowicz

ul. Rynek 4- Urząd Gminy

czwartek, godz. 8-12

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 15.05.2017
Data modyfikacji : 15.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba udostępniająca informację:
Damian Zawiliński Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Damian Zawiliński
©1999-2019 Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL