Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim mogą być wnoszone na piśmie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: administracja@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl lub za pomocą telefaksu na numer 25-756-49-40, a także ustnie do protokołu.

Skargi wnoszone na piśmie przyjmowane są przez Kierownika Biura Podawczego, pok. nr 71. Skargi w sprawach cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich zgłaszane ustnie do protokołu przyjmowane są przez pracowników Biura Podawczego oraz Punktu Informacyjnego w pok. nr 71 lub 75, zaś w sprawach wieczystoksięgowych przez Kierownika Sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych w pok. nr 17.

Skargi i wnioski, o których mowa powyżej, są rozpatrywane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524).

W zakresie nieunormowanym w w/w przepisach rozpoznanie skarg i wniosków podlega regułom zawartym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Metadane

Data publikacji : 20.04.2015
Data modyfikacji : 01.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony

do góry