Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów zlokalizowane jest na parterze budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Okrzei 14.

W skład Biura wchodzi biuro podawcze oraz czytelnia akt.

Biuro czynne jest w dni pracy Sądu, przy czym interesanci przyjmowani są:

  • w poniedziałki w godzinach: 08:00 - 18:00,
  • w pozostałe dni pracy w godzinach: 08:00 - 15:00.

Biuro prowadzi obsługę interesantów wydziałów: I Cywilnego, II Karnego oraz III Rodzinnego i Nieletnich.

Interesanci mogą kontaktować się z Biurem:

Interesanci obsługiwani są według kolejności zgłoszeń ustalonej na podstawie wydruku z systemu kolejkowego. Osoby z niepełnosprawnością oraz posiadające uprzywilejowanie z innego tytułu przyjmowane są poza kolejnością po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikom Biura.

Kierownik Biura Obsługi Interesantów - Pani Mariola Laskowska

Ocena satysfakcji interesanta w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim


ZADANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH INFORMACJI

Zadania Biura Obsługi Interesantów (BOI), zakres udzielanych informacji oraz sposób ich udzielania określają przepisy § 29 oraz § 123-125 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 2514 ze zm.), zwanego dalej Regulaminem USP. 
 
Do zadań biura należy (na podstawie § 29 Regulaminu USP):
1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;
2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.
 
Ogólne zasady udzielania informacji (na podstawie § 123 Regulaminu USP)

Pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:
1. tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej;
2. w sytuacji, gdy z uwagi na ochronę moralności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz ze względu na ochronę życia prywatnego lub inny ważny interes prywatny, a szczególnie dobro małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem, należy odstąpić od podania na wokandzie imion i nazwisk stron lub uczestników postępowania nieprocesowego lub wezwanych osób, na wokandzie podaje się wyłącznie ich inicjały lub nie zamieszcza się żadnych danych identyfikujących te osoby - ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;
3. o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
 
Udzielenie informacji, o których mowa wyżej, następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą:
1. sygnatury;
2. albo oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.
 
Pracownik udzielający informacji powinien przedstawić się osobie telefonującej, podając imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko.
 
Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.
 
Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dotyczących spraw rozpoznawanych w wydziałach rejestrowych, udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.
 
Prezes sądu, jeśli warunki techniczne na to pozwalają, może zdecydować o nagrywaniu rozmów telefonicznych kierowanych do sądu.
W razie nagrywania rozmów telefonicznych osoba telefonująca jest uprzedzana przez odtworzenie w oczekiwaniu na połączenie odpowiedniego nagrania, o tym, że:
1. rozmowa telefoniczna jest nagrywana;
2. warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie;
3. niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej spowoduje przerwanie połączenia.
 
Pracownik sądu przerywa rozmowę telefoniczną, jeżeli osoba telefonująca nie złoży oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie tej rozmowy.
 
Udzielanie informacji osobom uprawnionym bez koniecznosci osobistego stawiennictwa w sądzie (na podstawie § 124 Regulaminu USP)
 
Osoba będąca stroną, innym uczestnikiem postępowania, ich przedstawicielem, pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskiwać inne niż określone wyżej informacje o toku postępowania w sprawie, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie:
1. gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego;
2. jeżeli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie;
3. jeżeli w aparacie telefonicznym sądu wyświetla się numer telefonu, o którym pracownicy sądu mają wiedzę, że należy do oznaczonej osoby, o której mowa w ust. 1, oraz po potwierdzeniu jej tożsamości za pomocą danych takich jak numer PESEL, NIP, REGON, KRS oraz za pomocą innych danych z akt sprawy znanych osobie występującej o udzielenie informacji.
 
W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Jeżeli wskazanie adresu poczty elektronicznej jako adresu do korespondencji, o którym mowa pkt 2 powyżej, lub numeru telefonu następuje w formie ustnej, osoba odbierająca tę informację sporządza notatkę urzędową stwierdzającą ten fakt, chyba że wskazanie nastąpiło do protokołu posiedzenia lub rozprawy. Notatkę urzędową włącza się do akt sprawy.
W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną, informuje się o tym osobę kierującą zapytanie.
 
Udzielanie informacji na inne zapytania skierowane drogą elektroniczną (na podstawie § 125 Regulaminu USP)

Na zapytania skierowane do sądu drogą elektroniczną, inne niż te, o których mowa w wyżej, podpisane:
1. za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, należy udzielić informacji drogą elektroniczną, tak jak na zapytanie złożone drogą pisemną, z podpisem własnoręcznym; § 124 ust. 2 Regulaminu USP stosuje się;
2. innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż określony w pkt 1, należy udzielić informacji w zakresie zgodnym z przepisami § 123 ust. 1–5 Regulaminu USP, chyba że istnieje pewność co do tożsamości osoby zwracającej się z zapytaniem z określonego adresu poczty elektronicznej.

Metadane

Data publikacji : 20.04.2015
Data modyfikacji : 15.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Kwiatek

Opcje strony

do góry