Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

ROZPRAWY ZDALNE

W stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego rozprawy w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim
w pionach cywilnym i rodzinnym odbywają się obecnie, co do zasady, w formie zdalnej. 

W czasie rozprawy zdalnej:

  • Sąd orzekający w sprawie i protokolant – są, zgodnie z procedurami przyjętymi w naszym Sądzie, zawsze obecni w budynku Sądu na sali rozpraw; 
  • wszystkie osoby uczestniczące w rozprawie: strony, ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli itd. – uczestniczą w rozprawie zdalnie.

Taki sposób przeprowadzenia rozprawy jest optymalny w czasie epidemii: najbardziej zmniejsza ryzyko zarażenia uczestników rozprawy i zmniejsza mobilność społeczną. 

Podstawa prawna prowadzenia rozpraw zdalnych:

art. 15zzs1 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.):
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”: 
1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), z tym że osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu; (…)


 

Metadane

Data publikacji : 23.11.2021
Data modyfikacji : 23.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Chmielewski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony

do góry