Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

https://www.minsk-mazowiecki.sr.gov.pl/srm/obsluga-interesantow/skargi-i-wnioski/2103,Skargi-i-wnioski-dotyczace-dzialalnosci-Sadu.html
2023-09-29, 19:07

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim. 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 41a-41e).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych. (Dz.U. z 2012 r., poz. 524).

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg lub wniosków dotyczących działalności sądu jest prezes sądu.

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg lub wniosków dotyczących działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego.

Skarga / wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi / wniosku,
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę / wniosek,
 • adres wnoszącego skargę / wniosek,
 • zwięzłą treść skargi / wniosku,
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga / wniosek.

Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. O przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi zawiadamia się skarżącego. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Skargi lub wnioski w formie pisemnej można składać:

 • osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres:

             Prezes Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
             ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki;

 • pocztą elektroniczną na adres:  administracja@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl;
 • faksem na nr 25 756-49-40;
 • za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP.

Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu przyjmują pracownicy Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, zaś w sprawach wieczystoksięgowych przez Kierownika Sekretariatu Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 

Metadane

Data publikacji : 20.04.2015
Data modyfikacji : 06.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony