Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Udostępnianie akt spraw sądowych

W celu uzyskania zgody na udostępnienie akt spraw sądowych, toczących się lub zakończonych w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim w celach realizacji prowadzonych badań naukowych (w tym historycznych i statystycznych) lub dziennikarskich związanych z przygotowaniem materiałów prasowych należy złożyć wniosek skierowany do Prezesa lub Przewodniczącego Wydziału (w którym zarejestrowana jest sprawa) Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim według właściwego wzoru.


Do wniosków, o których mowa powyżej należy załączyć:

  1. czytelnie podpisane oświadczenie związane z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych;
  2. klauzulę informacyjną dotyczącą udostępnienia danych osobowych (w tym akt spraw sądowych);
  3. aktualne zaświadczenie z uczelni lub innej uprawnionej instytucji, potwierdzające fakt przygotowywania pracy naukowo-badawczej (prowadzenia badań naukowych) lub inny dokument wskazujący na fakt istnienia uprawnienia do udostępnienia akt (podstawy uprawnienia) – w przypadku wniosku złożonego w celach realizacji prowadzonych badań naukowych;
  4. kserokopię ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenie wystawione przez redakcję, potwierdzające, że wnioskodawca zajmuje się przygotowywaniem materiałów prasowych – w przypadku wniosku złożonego w celach dziennikarskich. 

Wnioski, o których mowa powyżej wraz z załącznikami należy:

  1. przesłać pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub
  2. złożyć w Biurze Podawczym (na parterze w siedzibie Sądu) lub 
  3. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) bądź pocztą e-mail (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Akta udostępniane są w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, w miejscu wskazanym przez Prezesa Sądu.


Podstawa prawna:

  • art. 156 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1375 ze zm.);
  • art. 525 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1805 ze zm.);
  • § 133 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2046 ze zm.)

 

Metadane

Data publikacji : 26.10.2022
Data modyfikacji : 27.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Chmielewski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmielewski

Opcje strony

do góry