Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r. oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Konstytucyjną podstawę działania sądów stanowi art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika zasada trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz art. 175, w którym powierza się sprawowanie   wymiaru sprawiedliwości Sądowi Najwyższemu, sądom powszechnym, sądom administracyjnym oraz sądom wojskowym. Art. 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych stanowi natomiast, iż sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sądzie wykonują sędziowie. Zadania z zakresu ochrony prawnej w sądach wykonują także referendarze sądowi i starsi referendarze sądowi. W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości biorą udział również obywatele poprzez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw. 
 


 

Do właściwości Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim należy:
 • rozpoznawanie w I instancji spraw cywilnych,
 • rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia:
  • o przestępstwa w I instancji za wyjątkiem przestepstw w art. 25 k.p.k.,
  • o wykroczenia w I instancji,
  • o wykroczenia skarbowe, a także przestępstwa skarbowe,
  • o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego;
 • rozpoznawanie spraw dotyczących prawa rodzinnego oraz nieletnich (sąd rodzinny):
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  • sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
  • sprawy należące do sądu opiekuńczego na podst. odrębnych ustaw;
 • prowadzenie ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Metadane

Data publikacji : 22.04.2015
Data modyfikacji : 01.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Damian Zawiliński
Osoba modyfikująca informację:
Beata Sadoch

Opcje strony

do góry