Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.02.16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to dokumenty pdf zamieszczone w formie skanu),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • występują drobne problemy w kontrastem, zdarzają się wyjustowania tekstu, zbyt mała czcionka

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 07.02.2024 r.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Jabłońska - koordynator dostępności dla sądów obszaru apelacji lubelskiej.
 • E-mail: joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl
 • Telefon: 48 81 45 23 359

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia żądania.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Sądu Rejonowego
 • Adres: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14 , 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • E-mail: administracja@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
 • Telefon: 25 756 49 00
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Siedziba Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim znajduje się  przy ul. Okrzei 14.

Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne automatyczne, przesuwne. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi ewakuacyjne przesuwne automatyczne, otwierane na czujkę ruchu. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy krawędzi schodów oraz na początku biegu podjazdu znajduje się dzwonek dostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika ochrony. Po wejściu do budynku sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Do kontroli wykorzystywane są: bramka do wykrywania metali, ręczny wykrywacz metali, prześwietlarka rentgenowska.

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są to Punkty Informacyjne dla Interesantów, cztery sale rozpraw, toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem. Na pierwsze piętro, gdzie znajdują się Wydziały i Oddziały Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, pięć kolejnych sal rozpraw oraz dwie toalety dla osób niepełnosprawnych prowadzą schody oraz dwie windy osobowe. Na drugie piętro, gdzie ma siedzibę Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim prowadzą schody oraz jedna winda osobowa. W kabinach wind osobowych zamontowane są moduły głosowe oraz nakładki Braille'a na wewnętrznych panelach sterujących windami.

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość i zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Wdrożono system kolejkowy ułatwiający dostęp do punktów informacyjnych. Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych oraz 2 wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych na parkingu wewnętrznym. 

Oznaczenia w alfabecie Braille'a znajdują się na powierzchniach drzwi do sal rozpraw, Biura Obsługi Interesanta, na poręczach balustrad schodów zewnetrznych i wewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie przejścia pomiędzy komunikacjami oraz wejścia do pomieszczeń są bezprogowe. Wejścia do pomieszczeń Biura Obsługi Interesanta są oznaczone kontrastowo. Brak jest oznaczeń kontrastowych na taflach szklanych drzwi wejściowych i przejściowych oraz opisu w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W holu głównym na parterze po prawej stronie znajduje się defibrylator. 

W budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu i jest bezpłatna.

W punktach obsługi interesanta są pętle indukcyjne.

Aplikacje mobilne

Podmiot publiczny nie udostępnia aplikacji mobilnej

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

 

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA)
 • Section 508
 • Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym
Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
 • Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

do góry